Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencji Transport a Gospodarka 2016 z dnia 21 marca 2016 roku

§1. Definicje

Pojęcia zawarte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa w Konferencji Transport a Gospodarka 2016;
 2. Organizator – KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: Jerozolimskie 101 lok.3, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545151, kapitał zakładowy 10.000 PLN, REGON 360860175, NIP 701-04-69-475;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem Umowę za pośrednictwem Strony internetowej;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, dokonująca za pośrednictwem Strony internetowej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Strona internetowa – strona Organizatora dostępna pod adresem: tag.kow.com.pl, za pośrednictwem której Klient ma możliwość zawrzeć z Organizatorem online Umowę;
 6. Konferencja – Konferencji Transport a Gospodarka 2016, odbywająca się w dniu 10 czerwca 2016 roku w Dąbrowie Górniczej w Pogoria Residence, ul. Piłsudskiego 13, której program dostępny jest na Stronie internetowej;
 7. Umowa – umowa o udział w Konferencji, zawierana pomiędzy Organizatorem a Klientem, online za pośrednictwem Strony internetowej, na mocy której Organizator zobowiązuje się zapewnić Klientowi możliwość uczestniczenia w Konferencji a  Klient zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za to określoną cenę;
 8. Rejestracja – dokonanie przez Klienta czynności polegających na prawidłowym i kompletnym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Organizator świadczy usługi określone w Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 2. Regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora z Klientami Umów, na mocy których Organizator zobowiązuje się zapewnić Klientowi możliwość uczestniczenia w Konferencji a Klient zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za to określoną cenę.
 3. Regulamin ma zastosowanie do Umów, zawieranych między Organizatorem a Klientami, za pośrednictwem Strony internetowej.
 4. Każda osoba dokonująca rejestracji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 5. Szczegóły dotyczące Konferencji, nie ujęte w Regulaminie, dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin uwzględnia obowiązki informacyjne wobec Konsumentów wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 7. Regulamin ustalony został przez Organizatora.

§3 Klient a Konsument

 1. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest Konsument, jak i osoba lub podmiot nie będące Konsumentem.
 2. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych ze wszystkimi Klientami, to jest zarówno do Umów z Konsumentami, jak i z Klientami niebędącymi Konsumentami.
 3. Jeżeli w danym postanowieniu Regulaminu używa się słowa „Klient” postanowienie to stosuje się także do Konsumentów.
 4. Jeżeli w danym postanowieniu Regulaminu używa się słowa „Konsument” postanowienie to stosuje się tylko do Konsumentów. Postanowienie takie nie ma zastosowania Klientów niebędących Konsumentami.

§4. Dostęp do Strony internetowej

 1. Dostęp do Strony internetowej jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
 • okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient;
 • okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej, awaria serwerów);
 • okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, a także okresów związanych z aktualizacją zawartości Strony internetowej przez Organizatora.
 1. Dla korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 • komputer z dostępem do sieci Internet;
 • zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji najnowszej, z zastrzeżeniem, że rekomendowane przez Organizatora są przeglądarki Mozilla Firefox;
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego działania Strony internetowej i prowadzenia Rejestracji przez Stronę internetową.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest zamieszczanie treści bezprawnych.

§5. Zawarcie Umowy z Organizatorem

 1. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej lub wynikające z Regulaminu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. Klient dokonując zgłoszenia za pomocą mechanizmów dostępnych na Stronie internetowej składa ofertę zawarcia Umowy z Organizatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem zasad uczestnictwa w Konferencji wynikających z informacji zawartych na Stronie internetowej.
 2. Do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony internetowej należy dokonać Rejestracji tj. poprawnego i kompletnego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej i jego wysłania.
 3. W terminie 3 dni od momentu Rejestracji zgodnie z ust. 2, Organizator przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora (potwierdzenie zawarcia umowy na odległość).
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi opłaty za udział w Konferencji w terminie nie później niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z ust. 4.
 6. Po zapłacie Organizatorowi ceny za udział w Konferencji Klient jest uprawniony do uczestniczenia w Konferencji na zasadach wynikających z Regulaminu i Strony internetowej.
 7. Wejście na salę konferencyjną przez Klienta nastąpi po weryfikacji imienia i nazwiska Klienta z listą uczestników Konferencji, sporządzoną na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych i wniesionych opłat za udział w Konferencji.
 8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez Konsumenta po dniu 1 czerwca 2016 r., skutkujące zawarciem Umowy na mniej niż 10 dni przed Konferencją, jest równoznaczne z żądaniem przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 10 – dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Skutkiem żądania jest utrata prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 8.

 §6. Opłata za udział w Konferencji i inne opłaty

 1. Opłata za udział w Konferencji wynosi 200 zł netto to jest 246 zł brutto i obejmuje:
 • udział w Konferencji w dniu 10 czerwca 2016 r., w tym lunch i przerwę kawową;
 • materiały konferencyjne.
 1. Opłata za udział w Konferencji określona w ust. 1 podana jest w złotych polskich. Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Organizator nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń dodatkowych na rzecz Klienta poza świadczeniami objętymi opłatą za udział w Konferencji zgodnie z ust. 1.
 3. Klient ponosi we własnym zakresie koszty związane z uczestnictwem w Konferencji, nieobjęte opłatą za udział w Konferencji zgodnie z ust. 1, takie jak koszty dojazdu na Konferencję i inne podobne koszty.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa z Konferencji (poza przypadkiem odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zgodnie z § 9) lub nie stawienie się na Konferencję nie stanowi podstawy do zwrotu jakichkolwiek opłat przez Organizatora.
 5. Klient nie ponosi na rzecz Organizatora opłat związanych z procedurą Rejestracji i zawarcia Umowy.
 6. Klient ponosi we własnym zakresie opłaty związane z korzystaniem przez Klienta ze środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, telefaks lub inne usługi komunikacyjne w wysokości obowiązującej Klienta taryfy opłat za połączenie.

7. Formy płatności

 1. Zapłata opłaty za udział w Konferencji następuje przelewem bankowym.
 2. Numer rachunku bankowego Organizatora, na który powinna zostać dokonana opłata za udział w Konferencji, Organizator przesyła wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dokonanym zgodnie z § 5 ust. 3.
 3. Faktury VAT wysyłane są przez Organizatora na adres wskazany przy Rejestracji.
 4. Termin płatności wynosi nie później niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z § 5 ust. 4.

§8. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Konferencji. Składanie reklamacji odbywa się:
 • drogą elektroniczna na adres email: tag@kow.com.pl;
 • w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa
 1. Przedmiotem reklamacji może być zarzut niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Treść Umowy kształtowana jest przez postanowienia niniejszego Regulaminu, informacje zawarte na Stronie internetowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Organizator zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji. Termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania wszystkich niezbędnych uzupełnień od Klienta.
 4. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 4, Organizator poinformuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§9. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko Konsumentom.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Strony internetowej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia określonej w § 5 ust. 4, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 3. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez złożenie Organizatorowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zostaje zamieszczony na Stronie internetowej. Korzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zostać wysłane na adres: email: tag@kow.com.pl.
  Oświadczenie składane na piśmie powinno zostać wysłane na adres siedziby Organizatora:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa.
 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Organizator przeleje na rachunek bankowy Konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni kwotę równą zapłaconej przez Konsumenta opłacie za udział w Konferencji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Zwrot opłaty zgodnie z ust. 5, następuje na rachunek, z którego nastąpiła płatność opłaty przez Konsumenta. Jeżeli nie można ustalić z jakichkolwiek przyczyn numeru rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, Organizator zwróci się do Konsumenta na adres e-mail wskazany przy Rejestracji o podanie numeru rachunku bankowego Konsumenta, na który ma nastąpić zwrot. Termin zwrotu w tym przypadku biegnie od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Konsumenta. Koszty przelewu ponosi Organizator.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w ustawie w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), to jest w odniesieniu do umów:
 • umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
 1. W przypadku określonym w § 5 ust. 8 Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora.
 2. W przypadkach określonych w § 5 ust. 8 Konsument obowiązany jest do zapłaty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Poinformowanie Konsumenta o zasadach odstąpienia od Umowy może nastąpić poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej pouczenia o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony internetowej.
 2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia Umowy między Organizatorem a Klientem, a także w celach marketingowych. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy. Nie jest możliwe zawarcie Umowy anonimowo lub pod pseudonimem.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Organizatora nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
 6. Informacje o udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod adresem: tag@kow.com.pl.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Porozumiewanie się z Klientami odbywa się w następujący sposób:
 • telefonicznie, pod numerem: 22 749 11 96 (opłata według taryfy operatora);
 • drogą elektroniczną, pod adresem: tag@kow.com.pl
 • na piśmie pod adresem Organizatora:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 4. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora, tj. z dniem 25 stycznia 2016 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do Umów zawieranych z Organizatorem za pośrednictwem Strony internetowej.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w konferencji Transport a Gospodarka 2016 w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (tj. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia:

 • wysłanego na piśmie na adres Organizatora:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa

albo

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny tutaj: ico_doc ico_pdf

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi uiszczoną opłatę za udział w Konferencji nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

Koszty przelewu ponosi Organizator.

Utrata prawa odstąpienia od Umowy

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez Konsumenta po dniu 1 czerwca 2016 r., skutkujące zawarciem Umowy na mniej niż 10 dni przed Konferencją, jest równoznaczne z żądaniem przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 10 – dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora a Konsument obowiązany jest do zapłaty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od Umowy.


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Formularz należy:

 • podpisać i wysłać pocztą na adres:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa

albo

Ja ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o udział w Konferencji Transport a Gospodarka 2016, zawartej pomiędzy mną a Organizatorem tj. KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Data zawarcia Umowy ……………………………………………. (data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez Organizatora).

Numer zgłoszenia rejestracyjnego …………………………… (prosimy w miarę możliwości o podanie numeru zgłoszenia nadanego przez Organizatora).

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………
Adres Konsumenta ……………………………
Podpis Konsumenta ………………………………..

(podpis jest wymagany tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………………..