Jak się zarejestrować ?

DANE ORGANIZATORA KONFERENCJI Transport a Gospodarka 2016

KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545151
kapitał zakładowy 10.000 PLN
REGON 360860175
NIP 701-04-69-475
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 101 lok.3
02-011 Warszawa
e-mail: kow@kow.com.pl
numer telefonu: 22 749 11 90
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Jeżeli macie Państwo pytania skontaktujcie się z nami.

KONFERENCJA Transport a Gospodarka 2016

Rejestracja i wniesienie opłaty umożliwia Państwu wzięcie udziału w Konferencji Transport a Gospodarka 2016 w dniu 10 czerwca 2016 roku w Dąbrowie Górniczej (Pogoria Residence, ul. Piłsudskiego 13).

Program Konferencji dostępny jest tutaj.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Opłata wynosi 246 zł (cena zawiera VAT) i obejmuje udział w Konferencji w dniu 10 czerwca 2016 r., w tym lunch i przerwę kawową oraz materiały konferencyjne.

Dojazd na Konferencję następuje na Państwa koszt.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ Transport a Gospodarka 2016
Aby zarejestrować się na Konferencję prosimy dokonać następujących czynności:

 1. Wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny
  Rejestracja wymaga poprawnego i kompletnego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.
  Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne ze zgodą na wniesienie wskazanej opłaty za udział w Konferencji.
  Wysłanie formularza rejestracyjnego przez Konsumenta po dniu 1 czerwca 2016 r. jest równoznaczne z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 10 – dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora a Konsument obowiązany jest do zapłaty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od Umowy.
 1. Oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  W ciągu trzech dni od rejestracji prześlemy Państwu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym (zawarcie Umowy o udział w konferencji).
 1. Wnieść opłatę za udział w Konferencji
  W terminie nie dłuższym niż 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wnieść opłatę za udział w Konferencji przelewem na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu.

Jeżeli są Państwo Konsumentami przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Informację o zasadach i skutkach odstąpienia wraz z formularzem odstąpienia znajdziecie Państwo tutaj: ico_doc ico_pdf

Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Konsumentów)

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w konferencji Transport a Gospodarka w terminie 5 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 6 dni od dnia zawarcia Umowy (tj. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia:

 • wysłanego na piśmie na adres Organizatora:

KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jerozolimskie 101 lok.3
02-011 Warszawa

albo

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny tutaj: ico_doc ico_pdf

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi uiszczoną opłatę za udział w Konferencji nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

Koszty przelewu ponosi Organizator.

Utrata prawa odstąpienia od Umowy

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez Konsumenta po dniu 1 czerwca 2016 r., skutkujące zawarciem Umowy na mniej niż 10 dni przed Konferencją, jest równoznaczne z żądaniem przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 10 – dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora a Konsument obowiązany jest do zapłaty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od Umowy.

REKLAMACJE

Podstawą reklamacji może być zarzut niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Składanie reklamacji odbywa się:

 • drogą elektroniczna na adres email: tag@kow.com.pl
 • w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora:
  KOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 101 lok.3
  02-011 Warszawa

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać Państwa dane oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Organizator zwróci się o uzupełnienie reklamacji.

Regulamin uczestnictwa w konferencji Transport a Gospodarka 2016 dostępny jest tutaj.